Skip to main content

Stichting

Statutaire naam
Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen

Verkorte naam
NIDAA

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Ja

Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) is het onafhankelijke, niet-commerciële, niet-politieke en niet-religieuze kenniscentrum over vondeling leggen, babydoding, zusmoederschap en illegale opneming. Dit particuliere initiatief publiceert actualiteiten en achtergronden uit zo breed mogelijke nationale en internationale bronnen1. De twee hoofddoelen zijn:

  • Bundelen en ontsluiten van bestaande relevante informatie voor hulpinstanties, politiek, media, maatschappij, wetenschap en andere belangstellenden;
  • Toevoegen van nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve informatie, onder meer door het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk en journalistiek onderzoek, en het zelf publiceren van breed toegankelijke populairwetenschappelijke en wetenschappelijke papers en artikelen.

Het NIDAA neemt nadrukkelijk geen standpunt in voor of tegen een vondelingenluik of een andere manier om een baby af te staan. Ook geeft de organisatie moeders en andere betrokkenen geen advies over hoe te handelen.

De stichting onderhoudt vanuit haar neutrale positie goede relaties met Stichting Verleden In Zicht, de Raad voor de Kinderbescherming, de Nationale Politie, Stichting Beschermde Wieg, FIOM, Siriz, het Expertisecentrum Kinderdoding en zoveel mogelijk andere relevante publieke en private instellingen en initiatieven.

Bestuur
Mevrouw dr. K.B. (Kerstin) van Tiggelen, MBA – voorzitter
• Directeur Testudo
• Directeur Accent Grave
• Mede-eigenaar Expertisecentrum Buitenpromoveren
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M.C. (Els) Zeestraten – penningmeester
• Directeur Accent Grave

Mevrouw mr. P.M. (Petra) Nederstigt – secretaris
• Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M. (Elize) Botermans, BSW – algemeen bestuurslid
• Gezinsmanager Vitree

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Kantoor
Golfresidentie 119
8251 NS Dronten
info@nidaa.nl
woordvoering: 06 - 51 35 08 97

KvK 69826927 RSIN 8580 28 426
Bank NL38 ABNA 080 033 5430

Beleidsplan
2023-2027

Jaarrekening
2018
2019
2020
20211 Artikel 15 Auteurswet, sinds 1986 aangesloten bij de NVJ relatienummer 112474. Daarnaast houdt het NIDAA zich aan de Citaatrecht, en vermeldt waar mogelijk de (openbare) bron en de auteur(s).