Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

16 augustus 1946, vondeling jongetje, Delft

De Heerenveensche koerier, 16 augustus 1946: "Brutale diefstal"

Te Delft is gistermiddag een brutale diefstal gepleegd, welke de ouders van een vier weken oude baby urenlang in dodelijke ongerustheid heeft gelaten. Een dame, die haar in het Hyppolitus-ziekenhuis liggende man een bezoek ging brengen, liet de kinderwagen, waarin 'n jongetje van vier weken lag, in de hall achter. Even later kwam er een juffrouw de hall binnen, die tegen de bij de kinderwagen staande verpleegster zei: „ik zou maar met de baby weggaan, want mijn zuster blijft nog een poosje bij haar man." De "tante" verdween met de kinderwagen en na het bezoekuur kwam de moeder tot de ontstellende ontdekking, dat mèt de wagen ook haar baby was gestolen. Urenlang verkeerden de ouders in grote onzekerheid. Totdat 's nachts ongeveer drie uur in een van Delfts straten oen baby werd gevonden, die daar op een stoep was neergelegd. Het bleek het gestolen jongetje te zijn! Inmiddels is de tante gearresteerd, evenals haar man, die medeplichtig schijnt te zijn. De kinderwagen was reeds in Den Haag verkocht.

Nieuwsblad van het Zuiden, 16 augustus 1946: "baby verdwenen"

Gisterenmiddag omstreeks half drie is in het, Hyppolitusziekenhuis te Delft een kinderwagen met een jongetje van 4 weken oud er in verdweenen. De moeder van de baby bezocht haar man in het ziekenhuis en liet, den wagen met de baby in de hall achter. Even later kwam een juffrouw In de hall, die tegen de bij den kinderwagen staande verpleegster zei „ik zal maar met de baby weggaan, omdat mijn zuster nog een poosje in het ziekenhuis bij haar man blijft". De „tante" van de baby is met baby èn wagen vertrokken en nog niet teruggekeerd. Tot nu toe ontbreekt elk spoor. Vannacht is in een van Delfts straten een baby gevonden, die daar op de stoep was neergelegd. Het kind dat naar het politiebureau is gebracht bleek het jongetje te zijn, dat gisterenmiddag omstreeks half drie met zijn kinderwagen uit het Hyppolitusziekenhuis te Delft was ontvoerd. De vrouw die de baby had meegenomen is samen met haar man gearresteerd. De kinderwagen hadden zij in Den Haag verkocht. De baby was ongedeerd. Het was blijkbaar om den kinderwagen te doen geweest.

Het Vrije Volk, 16 augustus 1946: "Babydiefstal in Delft maar het was alleen om de wagen te doen..."

Kidnapping in Delft! Dat was de onprettige sensatie die men Donderdagmiddag op het Delftse politiebureau beleefde. Dubbel onprettig, omdat het hier de diefstal betrof van een baby van een der collega's, den hulpagent van politie v. d. Sman. Gelukkig bleek 's avonds laat, dat men in Nederland zich toch nog niet bezondigt, aan dit Amerikaanse misdrijf, doch dat de dievegge alleen de bedoeling had gehad om de kinderwagen te stelen. Toen de vrouw van den hulpagent die in het St.-Hippolytusziekenhuis wordt verpleegd, een bezoek aan haar man bracht, had zij de wagen met het kindje, ongeveer een maand oud, beneden in een gang van het gebouw laten staan. Even nadat zij naar de ziekenzaal was gegaan kwam een vrouw binnen, die een verpleegster zei, dat haar zuster boven was en dat ze de wagen maar vast zou meenemen. Na het ziekenbezoek bleek dat die vrouw geen zuster was geweest van mevrouw v. d. Sman. De politie stelde in Delft een onderzoek in maar dit had geen resultaat. Dank zij een politieradiobericht werd de baby echter gevonden. Een paar Delftse jongens, die 's avonds omstreeks tien uur een vrouw en een man met een in een doek gewikkelde baby zagen lopen, waarschuwden de politie. Een huizenblok in de Voordijksepolder werd afgezet en nadat het kind in een portiek aan de Fransse v d Puttestraat was gevonden, kon men de vrouw en den man aanhouden bij de Spoorsingel. Het bleek een echtpaar te zijn, V genaamd. De vrouw had de diefstal volgens haar zeggen alleen gepleegd om geld van de kinderwagen te kunnen maken. Nog diezelfde avond had zij de wagen in Den Haag voor f 70.— verkocht.... De kinderwagen is later ook opgespoord. Deze was toen al in de derde hand en de prijs was opgelopen tot f 110.—.

De Tijd, 5 december 1946: "Kind te vondeling gelegd"

Er zijn verschillende mogelijkheden, waarop iemand, die veel last heeft van zijn schuldeisers, kan trachten uit zijn financieele zorgen te komen, doch het echtpaar V. te 's-Gravenhage hield er al 'n heel eigenaardige methode op na. De vrouw van V. kwam op het idee een kinderwagen te stelen. Tezamen met haar man toog zij op 15 Augustus naar Delft, waar in een ziekenhuis inderdaad een kinderwagen onbeheerd werd aangetroffen, doch met een baby er in. Dit telde echter niet al te zwaar. Wagen en kind werden meegevoerd. De baby besloot men maar te vondeling te leggen. De man bracht haar terug naar Delft, in de buurt van de woning der ouders, waarvan het adres door een in den kinderwagen gevonden kaart bekend was. Na eenige pogingen, die mislukten door de aanwezigheid van argwanende voorbijgangers, werd de baby op straat neergelegd. Niettemin kon men den man eenige straten verder arresteeren en hedenmorgen kwam zaak voor bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. De vrouw was wegens ziekte niet verschenen. De substituut-officier van Justitie eischte één jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Uitspraak over 14 dagen. De vrouw zal later nog terecht staan.

De vrije stemmen van Schouwen-Duiveland, 6 december 1946: "Diefstal van een kind"

In Den Haag was voor de rechtbank gedagvaard het echtpaar, dat enige maanden geleden te Delft een kinderwagen met kind had gestolen. De vrouw was door ziekte afwezig. Tegen den man werd een jaar gevangenisstraf geëischt wegens mede plichtigheid aan den diefstal, heling van de opbrengst en te vondeling leggen van een kind beneden den leeftijd van zeven jaar.

Nieuwsblad van het Zuiden, 6 december 1946: "Zij stalen een kind - En verkochten de kinderwagen"

Op 15 Augustus trok het echt paar V. naar Delft. De man was werkloos. Zij hadden zich in de schuld gestoken voor het opnieuw laten overtrekken van een ameublement. Ter dekking van deze kosten werd naar inkomsten omgezien. De vrouw van V. nam bij het ziekenhuis te Delft een onbeheerde kinderwagen waarin een baby, weg. Terwijl zij dit deed, stond de man op den uitkijk. Deze gezinsvermeerdering was echter niet van langen duur. Kind en kinderwagen werden meegenomen naar Den Haag. De kinderwagen ging voor zeventig gulden van de hand en toen leverde alleen het kind nog moeilijkheden op. Eerst werd het van de goede kleertjes, die het droeg, ontdaan en in wat lompen gekleed. Vervolgens bracht de tijdelijke vader het arme wurm terug naar Delft, waar het in den nacht van 16 Augustus ergens op straat liggend werd gevonden. De daders van deze geruchtmakende kinderdiefstal te Delft moesten heden voor den arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage terecht staan. Van het van den diefstal verdachte Haagsche echtpaar V. was alleen de mannelijke helft verschenen, aangezien zijn echtgenoote ziek was. Tegen den echtgenoot H. W. V. eischte de officier van justitie een jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan diefstal van een kind en een kinderwagen, heling van de opbrengst en het te vondeling leggen van een kind beneden den leeftijd van zeven jaren. De uitspraak is bepaald op 19 December. De echtgenoote van V. zal op een nader te bepalen datum terecht staan.

Friesch Dagblad, 6 december 1946: "Kinderdiefstal"

Zij hadden zich in de schuld gestoken voor het opnieuw overtrekken van een ameublement Om die schulden te .kunnen betalen, zag een Haagsch echtpaar naar inkomsten om. Man en vrouw men de wijde wereld in op wild avontuur. Gekomen bij een ziekenhuis te Delft zagen ze daar een onbeheerde kinderwagen staan. Ze keken mekaar eens in de oogen en knikten elkander begrijpend toe: dit was het avontuur op hun weg, want kinderwagens waren schaars en duur. Toen stelde zich de man op post en de vrouw schreed moederlijk naar den wagen en reed die vrouwelijk-trotsch voor zich uit. Dat er een baby in te slapen lag ach, misschien had- ze zelf geen kinderen! Ze reden wagen en kind naar Den Haag. De wagen ging voor zeventig gulden van de hand. De goede kleertjes die het kind droeg werden ook achterover gedrukt.... en de baby kreeg wat vodden om 't lijf En zoo bracht de tijdelijke vader" het arme wicht terug naar Delft.. waar het in den nacht ergens op straat liggend werd gevonden. Tegen den man werd 1 jaar gevangenis straf geëischt. De vrouw was ziek en kom! later voor.