Skip to main content

Argumenten voor en tegen

Belangrijkste genoemde argumenten tegen vondelingenvoorzieningen

 • Op basis van nationale wetgeving: de Nederlandse wet stelt verlating en/of verwaarlozing (dit omvat het te vondeling leggen) van een kind tot zeven jaar strafbaar. Een vondelingenluik nodigt uit tot het plegen van deze strafbare daad, en is daarmee zelf ook strafbaar.
 • Op basis van internationale afspraken: in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, kortweg IVRK (Engels of Nederlands), stelt artikel 7 dat een kind het recht heeft om zijn afkomst te kennen en op te groeien bij zijn ouders. Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties, en is afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • Op basis van bestuursrechtelijke argumenten: als de ouders de afkomst van een kind proberen geheim te houden, bijvoorbeeld via vondeling leggen of anoniem bevallen, dan vertegenwoordigt de Nederlandse overheid op grond van het Kinderverdrag de rechten van het kind. Anders gezegd: de Nederlandse overheid moet namens de baby op zoek gaan naar de moeder, vader en eventuele andere bloedverwanten. Zo'n speurtocht vereist de inzet van een professioneel opsporingsapparaat. De overheid kan echter alleen de politie en andere relevante instanties inzetten als er iets tegen de wet gebeurt. Met een legaal vondelingenluik of legaal anoniem bevallen kan de overheid dus niet al deze opsporingsdiensten inzetten. Daarmee vreest de overheid haar internationale verplichtingen niet te kunnen nakomen.
 • Op basis van medische argumenten: bevallingen moeten niet onbegeleid plaatsvinden; dit vormt een gevaar voor de gezondheid van moeder en kind.
 • Op basis van medisch-sociale argumenten: het is belangrijk om met de moeder in contact te komen. Bijvoorbeeld om structurele probleemsituaties, zoals incest of verkrachting binnen het huwelijk, te doorbreken. Maar ook om mogelijkheden te bespreken om de band met haar kind op een of andere manier te behouden, nu of in de toekomst.
 • Op basis van aanzuigende werking: het luik redt niet alleen of juist niet baby's van babydoding, maar nodigt ouders uit om ook om andere redenen hun (jonggeboren) baby af te staan zoals vanwege een handicap bij het kind of eigen relatieproblemen.
 • Op basis van praktische argumenten (1): het is onwaarschijnlijk dat een zojuist bevallen vrouw die de zwangerschap en bevalling verdringt, alsnog naar een vondelingenvoorziening gaat.
 • Op basis van praktische argumenten (2): er zijn bestaande veilige oplossingen dichter in de buurt, zoals ziekenhuizen en politiebureaus.

Belangrijkste genoemde argumenten vóór vondelingenvoorzieningen

 • Op basis van nationale wetgeving: in diverse landen is het vondeling leggen niet strafbaar of wordt gedoogd.
 • Op basis van internationale afspraken: in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) stelt artikel 2 dat het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Een vondelingenluik kan babydoding voorkomen.
 • Op basis van ethische argumenten: een dergelijke voorziening is een vertaling van de maatschappelijke machteloosheid die wordt gevoeld als een babylijkje wordt gevonden.
 • Op basis van praktische argumenten: een kind moet eerst (over)leven voordat het überhaupt naar zijn afstamming kan vragen (EVRM gaat voor IVRK).
 • Op basis van het principe van ultimum remedium: er zijn vrouwen die op geen enkele manier bereikt worden door of open staan voor alle andere hulpverlening.